Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Statut Stowarzyszenia Z BLISKA I Z DALEKA

(tekst jednolity z dnia 14.01.2017r.)
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Z BLISKA I Z DALEKA i zwane w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zamość w województwie lubelskim.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem gmin powiatów lubelskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego, krasnostawskiego województwa lubelskiego oraz poza granicami kraju.
§3
1. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, 1923 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339.z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§4
1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęciami, może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę, itp.
§5
1.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2.Tworzyć i prowadzić partnerstwo ze szkołami, wyższymi uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi, instytucjami medycznymi, przedsiębiorcami, samorządami i innymi podmiotami.
3.Tworzyć spółdzielnie socjalne lub przystępować jako członek do już istniejących spółdzielni socjalnych.
§6
1.Stowarzyszenie nie prowadzi oddziałów.
2.Stowarzyszenie może tworzyć punkty bez osobowości prawnej i w tym celu wyznacza kierownika punktu.
§7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Bez uszczerbku dla ust.1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków na umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, umowy woluntarystyczne, staże, praktyki i inne.
3. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów może zatrudniać inne osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
Rozdział 2
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§8
Celem Stowarzyszenia jest działalność: w strefie art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalność naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, pozaszkolna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów i osób z niepełnosprawnością, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, działalność na rzecz rodziny, działalność na rzecz alternatywnych dla sądu metod rozwiązywania sporów oraz w zakresie przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej.
§9
Cele nieodpłatnej działalności statutowej realizowane są poprzez:
1. Szerokorozumianą pomoc społeczną skierowaną do całych rodzin oraz poszczególnych jej członków i wyrównywanie szans tych rodzin i ich członków w pokonywaniu różnych trudności, kryzysów, zdarzeń losowych, chorób, niepełnosprawności, itp.
2. Działalność w zakresie społeczno- prawnym, społeczno-obywatelskim.
3. Tworzenie/realizacja zajęć, warsztatów, doradztwa i poradnictwa z wykorzystaniem różnych form i metod: rehabilitacyjnych/terapeutycznych/psychologicznych/edukacyjnych/mediacyjnych/pedagogicznych/społecznych/ innowacyjnych/resocjalizacyjnych/profilaktycznych/wypoczynkowych/plastycznych/tanecznych/muzycznych/geriatrycz- nych/ korekcyjnych/ profilaktyki zdrowotnej/ ekologicznych/rekreacyjnych i pozaszkolnych/animacyjnych/wpływających na aktywność gospodarczą i inne zajęcia mające na celu szerokorozumiany rozwój i wsparcie kierowane do osób schorowanych, w podeszłym wieku, dzieci, młodzieży, dorosłych, bezrobotnych, będących w trudnej sytuacji życiowej, kobiet w ciąży, skazanych, osób z niepełnosprawnością, pracowników i pracodawców - w tym wprowadzanie autorskich programów.
4. Działalność na rzecz członków Stowarzyszenia i ich rodzin. 5. Wszechstronną działalność na rzecz osób z chorobą Huntingtona, Parkinsona, Alzhaimera, SM i ich opiekunów.
6. Wszechstronną działalność na rzecz osób z chorobami genetycznymi, autoimmunologicznymi, cywilizacyjnymi, nowotworowymi, po udarach, wylewach i innych nie wymienionych.
7. Wszechstronną działalność na rzecz osób niewidomych i niedowidzących/głuchoniemych i niedosłyszących i ich opiekunów, po udarach, wylewach i innych nie wymienionych.
8. Wszechstronną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, niezależnie od jej stopnia i rodzaju i ich opiekunów.
9. Działalność na rzecz osób starszych, emerytów, osób w wieku aktywności zawodowej, młodzieży i dzieci.
10. Organizowanie wsparcia i pomocy społecznej poszkodowanym w zdarzeniach losowych wynikających z wypadków, pożarów, powodzi, i innych zdarzeń.
11. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
12. Upowszechnianie idei wolontariatu, dobroczynności i charytatywności.
13. Organizowanie zbiórek publicznych i darowizn(pieniężnych i rzeczowych).
14. Gromadzenie funduszy pieniężnych ze zbiórek publicznych i darowizn z poleceniem lub bez polecenia na wydzielonych kontach bankowych Stowarzyszenia. W tym celu tworzy się wewnętrzny regulamin.
15. Występowanie Stowarzyszenia do innych organizacji celem pomocy w zebraniu środków finansowych na wskazany cel dla konkretnej osoby lub grupy osób potrzebujących.
16. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
17. Współtworzenie i opiniowanie aktów prawnych.
18. Działalność realizująca założenia Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r., z póź. zmianami.
19. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczość indywidualną.
20. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządowe i państwowe.
21. Promocja działań partnerskich w ramach współpracy międzysektorowej: samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej i współpraca z tymi sektorami.
22. Realizacja zadań zawartych w Ustawie o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r. z późniejszymi zmianami.
23. Działalność podwórkowa i uliczna oraz animacja czasu wolnego dzieci/młodzieży i osób starszych.
24. Realizacja zadań zawartych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego z późn. zm.
25. Tworzenie i prowadzenie: Klubów Integracji Społecznych/Zawodowych, Centrum Integracji Społecznych, klubów młodzieżowych, świetlic terapeutycznych, ośrodków socjoterapeutycznych.
26. Tworzenie i prowadzenie klubów malucha, warsztatów/szkoleń podnoszących poziom kompetencji wychowawczych/ rodzicielskich oraz warsztatów interpersonalnych i innych.
27. Tworzenie i prowadzenie klubów samopomocowych i innych form wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji (niepełnosprawnych, bezrobotnych, wychodzących z zakładów poprawczych, więzienia, uzależnionych, itp.).
28. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością bądź ciężko chorych i ich opiekunów.
29. Prowadzenie punktów poradnictwa społeczno- prawnego i obywatelskiego, dla różnych grup społecznych.
30. Wydawanie na wniosek zainteresowanych stosownych zaświadczeń, opinii, recenzji.
31. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich/innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.
32. Wyrównywanie szans i zaległości w zakresie programów matematycznych a także tworzenie i prowadzenie autorskich programów w zakresie matematyki w systemie pozaszkolnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
33. Propagowanie i wykorzystywanie nowoczesnych metod i technologii w dziedzinie informatyki i biomedycyny.
34. Prowadzenie listy mediatorów w zakresie mediacji cywilnych.
35. Prowadzenie i wpływanie na rozwój idei sprawiedliwości naprawczej, mediacji cywilnej, karnej, karnej z udziałem nieletniego oraz opracowywanie Planów Rodzicielskich (opiekuńczo-wychowawczych).
36. Wpływanie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
37. Działalność służąca integracji międzypokoleniowej i międzyludzkiej – uwzględniająca dzieci/młodzież/dorosłych i seniorów.
38. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz rozwijanie świadomości żywieniowej i ekologicznej.
39. Działalność realizująca założenia Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 09 czerwca 2011r., z póź. zmianami, w formie pracy z asystentem rodziny, placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo- terapeutyczne, profilaktyczne i specjalistyczne.
40. Organizowanie wszelkich form aktywizacji, rozwoju, animacji i wypoczynku dla różnych grup społecznych w tym członków Stowarzyszenia.
41. Organizowanie półkolonii/ kolonii letnich i zimowych, obozów terapeutycznych i zdrowotnych.
42. Tworzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów seniora i klubów młodzieżowych.
43. Organizowanie/prowadzenie kształcenia pozaszkolnego na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych/ t.j Dz.U. z 2014 r. poz. 622/ z póź. zmianami.
44. Działalność wspierająca MCPR, PCPR, GOPS i inne instytucje pomocowe, a także wspieranie sądów, kuratorów sądowych, szkół i innych jednostek państwowych i samorządowych.
45. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i różnym formom przemocy w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom.
46. Realizacja założeń Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z póź. zmianami.
47. Ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia.
48. Pomoc i wspieranie osób potrzebujących różnymi usługami( asystenckimi, remontowymi i naprawczymi, sprzątającymi) pozwalającymi przystosować najbliższe otocznie do lepszego życia.
49. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych dla wszystkich grup społeczny i członków Stowarzyszenia.
50. Wspieranie i wzmacnianie systemu opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. z póz. zmianami.
51. Realizacja założeń Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z póz. zmianami.
§ 10. 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczany wyłącznie do realizacji jego celów statutowych.
3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym uchwałą Zarządu.
5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.
Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i reprezentowana jest przez przedstawiciela.
§ 12
1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub skarbowego,
c. akceptuje zapisy statutowe Stowarzyszenia,
d. złożyła pisemną deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie,
e. jest osobą pełnoletnią a za zgodą rodziców członkiem stowarzyszenia może być osoba po ukończeniu 16 lat.
2. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po spełnieniu wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1.
§14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:
a. regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie,
b. udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c. złożyła pisemną deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.
2. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia osobę prawną lub fizyczną na członka wspierającego.
§15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, i która dodatkowo spełnia kryteria, o których mowa w §13 ust. 1
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Wlane Zebranie Członków. §16 Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,
2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
3) korzystania z majątku i wszelkich form działalności wspierającej Stowarzyszenia,
4) udziału w wykładach, wyjazdach integracyjnych, wyjazdach szkoleniowych i studyjnych, udziału w projektach realizowanych przez stowarzyszenie zgodnie ze swoimi potrzebami i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów.
§17
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
3) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
4) regularnego płacenia składek członkowskich,
5) uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków i godnego reprezentowania Stowarzyszenia.
§18
Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym .
§19
1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z zarządem Stowarzyszenia formie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
§20
1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Zawiadomienia dokonuje się drogą e-mailową lub sms.
2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca drugiego kwartału każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 21
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu może nastąpić na skutek: 1) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej na ręce jednego z członków zarządu Stowarzyszenia,
2) śmierci członka Stowarzyszenia,
3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
6) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
8) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
9) braku zapłaty składek członkowskich,
10) nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
11) naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
12) niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.
2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu zarząd stwierdza w uchwale i niezwłocznie powiadamia o tym członka.
3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w stowarzyszeniu jest ostateczna.
Rozdział 4
Organy Stowarzyszenia
§22
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§23
Postanowienia ogólne
1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie. Decyzję w tej kwestii podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa pięć lat. Początkiem kadencji jest data wpisu do KRS.
3. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków odbywają się w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków. Terminy określa Regulamin Walnego Zebrania.
5.W przypadku równej liczby głosów przy głosowaniu przez Członków Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. W przypadku równej liczby głosów przy głosowaniu przez Członków Komisji Rewizyjnej decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Upoważnieni do podpisywania umów między Stowarzyszeniem a zatrudnianymi członkami zarządu są członkowie Komisji Rewizyjnej działający samodzielnie.
§ 24
Walne Zgromadzenie Członków
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym Organem Stowarzyszenia.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes lub Zastępca Prezesa.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym. Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków może być osobisty lub poprzez udzielone pełnomocnictwo zgodnie z art.95 k.c.
4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§25
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwane sprawozdawczym jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.
3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy email członków Stowarzyszenia lub drogą telefoniczną przez sms.
§26
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.
§27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalenie Statutu i jego zmian,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej,
4) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych zarządu z działalności Stowarzyszenia,
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów i przeznaczeniu pozostałego majątku,
9) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,
§28
Zarząd
1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się od dwóch do trzech osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu oraz Zastępca Prezesa. Członek Zarządu może być wybierany ale nie musi.
§29
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami i Regulaminem Pracy Zarządu.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca w składzie Zarządu.
§30
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
3) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia w tym zatwierdzanie Uchwał w zakresie odpłatnej działalności statutowej,
4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
6) uchwalanie wewnętrznych regulaminów, instrukcji, i innych niż opisane w punkcie 12 paragrafu 30 i zatwierdzanie ich,
7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
10) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
11) przyjmowanie i wykluczanie członków,
12) opracowywanie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc. oraz opracowywanie dokumentacji Stowarzyszenia(polityki bezpieczeństwa/rachunkowości/, instrukcji kancelaryjnej/kasowej), (polityki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu- o ile będzie wymagana) oraz uzupełniane dokumentów według potrzeb i przedstawianie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków.
§31
W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji z 3 do 2 członków Zarządu i będzie to skład obligatoryjny uwzględniający Prezesa Zarządu oraz Zastępcę Prezesa to w takim składzie może on funkcjonować do najbliższego zwołania Walnego Zebrania Członków. W każdej innej sytuacji Zarząd lub Komisja Rewizyjna niezwłocznie zwołują Walne Zgromadzenie Członków lub Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków.
§32
Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i:
1) powoływać pełnomocników, dyrektorów i kierowników do określonych zadań.
2) zatrudniać członków Stowarzyszenia oraz osoby nie będące członkami Stowarzyszenia a nie zbędne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§33
1.Uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest każdy Członek Zarządu.
2.Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych i do składania oświadczeń woli upoważniony jest jednoosobowo każdy z członków Zarządu.
§34
1.Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek rezygnacji, odwołania lub upływu kadencji.
2. Rezygnację z funkcji członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu a rezygnujący Prezes Zarządu rezygnację składa w formie pisemnej Zastępcy Prezesa lub członkowi Komisji Rewizyjnej.
3.Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §21 ust.1 pkt 2-12
4.Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
§35
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad całością działalności Stowarzyszenia, działalnością zarządu, reprezentuje Stowarzyszenie w sporach pomiędzy członkami Stowarzyszenia a członkami Zarządu i zawiera umowy między nimi.
2. Komisja Rewizyjna w każdej uzasadnionej sytuacji i czasie może wnioskować o pełny dostęp do dokumentacji Stowarzyszenia i z kontroli swej sporządza protokół z uwzględnieniem uwag, zaleceń i uzasadnień.
4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz członka.
§36
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
3) Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
§37
Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §21 ust. 1 pkt. 1-12.
Rozdział 5
Majątek i fundusze
§38
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn pieniężnych i rzeczowych, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej,
3) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością Stowarzyszenia lub uzyskiwanych za zgodą Wynajmującego,
4) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów pochodzących ze środków krajowych, europejskich, mieszanych oraz innych,
5) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych, aukcji,
6) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
7) nawiązek sądowych,
8) dochodów z kapitału,
9) przychodów z działalności odpłatnej oraz dochodów z działalności gospodarczej w tym z wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu i wyposażenia,
10) sprzedaży rzeczy darowanych oraz innych wpływów.
§39
1. Środki pieniężne mogą być przechowywane
1) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
2) na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
3) w gotówce w określonej kwocie pogotowia kasowego.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego w tym kosztów administracyjnych.
§40
Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników ani żadnej innej osobie fizycznej i prawnej.
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
§41
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
2. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
Rozdział 6
Zmiany Statutu
§42
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz Uchwałę o rozwiązanie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów obecnych członków-przy obecności w pierwszym terminie przynajmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania członków lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§43
1. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.
2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.
Stowarzyszenie z Bliska i z Daleka
KRS: 0000660430
Bank BGŻ BNP PARIBAS: 41|1600|1462|1839|1263|5000|0001© 2017 Stowarzyszenie z bliska i z daleka